Sekretesspolicy

Senast uppdaterad oktober 2023


Eljun-tjänsterna (”Tjänsten”) är de applikationer och system som levereras från Eljun (”Personuppgiftsansvarig” ”vi” ”oss” etc.) till de personer som använder Tjänsten (”Användare”). Det är viktigt att Användarna känner sig trygga med, och informeras om, hur vi hanterar Användarens personuppgifter i Tjänsten. Vi strävar efter att upprätthålla högsta möjliga standard när det gäller skydd av personuppgifter. Vi behandlar, hanterar, använder och skyddar användarens personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy (”Sekretesspolicy”).

General

Vi är personuppgiftsansvariga i enlighet med gällande integritetslagstiftning. Användarnas personuppgifter behandlas i syfte att hantera och underlätta leverans och optimering av Tjänsten.

Insamling av personuppgifter

Vi ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som Användarna bidrar med till Tjänsten, eller för de personuppgifter som vi på annat sätt samlar in med avseende på Tjänsten.

När och hur vi samlar in personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter om Användare från Användare när Användare; gör en ansökan via Tjänsten eller på annat sätt, lägger till personuppgifter om sig själva antingen personligen eller genom att använda en tredjepartskälla som Facebook eller LinkedIn; och använder Tjänsten för att ansluta till vår personal, lägga till personuppgifter om sig själva antingen personligen eller genom att använda en tredjepartskälla som Facebook eller LinkedIn. Tillhandahåller identifierbar information i chatten (tillhandahålls via webbplatsen som använder tjänsten) och sådana uppgifter är relevanta för applikationen Vi samlar in data från tredje part, såsom Facebook, Linkedin och genom andra offentliga källor. Detta kallas ”Sourcing” och utförs manuellt av våra anställda eller automatiskt i Tjänsten. I vissa fall kan befintliga användare ge rekommendationer om potentiella nya användare. Befintliga användare kommer att lägga till personuppgifter om sådana potentiella användare. I de fall då detta görs betraktas den potentiella användaren i samband med denna sekretesspolicy och kommer att informeras om behandlingen.

De typer av personuppgifter som samlas in och behandlas

De kategorier av personuppgifter som kan samlas in via Tjänsten kan användas för att identifiera fysiska personer utifrån namn, e-post, bilder och videor, information från Facebook- och LinkedIn-konton, svar på frågor som ställs genom rekryteringen, titlar, utbildning och annan information som Användaren eller andra har tillhandahållit genom Tjänsten. Endast uppgifter som är relevanta för leveransen av tjänsten samlas in och behandlas.

Ändamål och laglighet med behandlingen

Syftet med insamling och behandling av personuppgifter är att hantera informationsflödet i Tjänsten. Lagligheten i behandlingen av personuppgifter är vårt berättigade intresse av att leverera bästa kvalitet på tjänster till enskilda personer. Personuppgifter som behandlas för aggregerad analys eller marknadsundersökning görs alltid oidentifierbara. Sådana personuppgifter kan inte användas för att identifiera en viss användare. Sådana uppgifter betraktas således inte som personuppgifter.

Den registrerades samtycke

Användaren samtycker till behandlingen av sina personuppgifter med syftet med den personuppgiftsansvariges tjänst. Användaren samtycker till att personuppgifter samlas in via Tjänsten, när Användare; gör en ansökan via Tjänsten, lägger till personuppgifter om sig själva antingen personligen eller genom att använda en tredjepartskälla som Facebook eller LinkedIn, och den Personuppgiftsansvarige kan använda externa källverktyg för att lägga till ytterligare information; och när de använder Tjänsten för att ansluta till Personuppgiftsansvariges registreringsprocess, lägga till personuppgifter om sig själv antingen personligen eller genom att använda en tredjepartskälla som Facebook eller LinkedIn.

Användaren samtycker också till att den Personuppgiftsansvarige samlar in offentligt tillgänglig information om Användaren och sammanställer dem för användning i Tjänsten. Användaren samtycker till att personuppgifterna samlas in i enlighet med ovanstående a) och b) kommer att behandlas enligt nedanstående avsnitt Lagring och överföring och Hur länge personuppgifterna kommer att behandlas.

Användaren har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke genom att kontakta den personuppgiftsansvarige med hjälp av kontaktuppgifterna som anges under avsnittet Kontakt. Användning av denna rättighet kan dock innebära att Användaren inte kan ansöka om ett specifikt jobb eller på annat sätt använda Tjänsten.

Lagring och överföringar

De personuppgifter som samlas in via Tjänsten lagras och behandlas inom EU/EES, sådant tredjeland som av Europeiska kommissionen anses ha en adekvat skyddsnivå, eller behandlas av sådana leverantörer som har ingått sådana bindande avtal som helt överensstämmer med lagligheten av överföringar från tredje land (som Privacy Shield) eller till andra leveranser där tillräckliga skyddsåtgärder är för att skydda rättigheterna för de registrerade vars uppgifter överförs. För att få dokumentation om sådana lämpliga skyddsåtgärder, kontakta oss med hjälp av uppgifterna som anges i avsnittet Kontakter.

Hur länge personuppgifterna kommer att behandlas

Om en användare inte skriftligen invänder mot behandlingen av sina personuppgifter kommer personuppgifterna att lagras och behandlas av oss så länge som vi anser det nödvändigt med hänsyn till de syften som anges ovan. Observera att en användare kan vara intressant för framtida tjänster och för detta ändamål kan vi lagra användarnas personuppgifter tills de inte längre är av värde. Om du som användare inte vill att dina personuppgifter behandlas för detta ändamål, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnittet Kontakt.

Användarnas rättigheter

Användare har rätt att begära information om de personuppgifter som behandlas av oss, genom att skriftligen meddela oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan under avsnittet Kontakt. Användare har rätt till en (1) kopia av de behandlade personuppgifter som tillhör dem utan kostnad. För ytterligare begärda kopior har Personuppgiftsansvarig rätt att ta ut en rimlig avgift på grundval av de administrativa kostnaderna för sådan begäran.

Användare har rätt att vid behov korrigera felaktiga personuppgifter om användaren, genom en skriftlig begäran, med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnittet Kontakt.

Användaren har rätt att kräva radering eller begränsning av behandlingen, och rätt att invända mot behandling baserat på berättigat intresse under vissa omständigheter.

Användaren har rätt att återkalla samtycke till behandling som användaren har gett till den personuppgiftsansvarige. Användning av denna rättighet kan dock innebära att Användaren inte kan ansöka om ett specifikt jobb eller på annat sätt använda Tjänsten.

Användaren har under vissa omständigheter rätt till dataportabilitet, vilket innebär rätt att få personuppgifterna och överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig så länge detta inte påverkar andras rättigheter och friheter negativt.

Användaren har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten angående behandlingen av personuppgifter som rör honom eller henne, om användaren anser att behandlingen av personuppgifter strider mot den rättsliga ramen för integritetslagstiftningen.

Säkerhet

Vi prioriterar den personliga integriteten och arbetar därför aktivt så att användarnas personuppgifter behandlas med största omsorg. Vi vidtar de åtgärder som rimligen kan förväntas för att säkerställa att användarnas och andras personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy och GDPR-förordningen. Överföring av information via internet och mobilnät kan dock aldrig ske utan risk, så all överföring sker på egen risk för den person som överför uppgifterna. Det är viktigt att Användare också tar ansvar för att se till att deras uppgifter skyddas. Det är användarens ansvar att deras inloggningsuppgifter hålls hemliga.

Överföring av personuppgifter till tredje part

Vi kommer inte att sälja eller på annat sätt överföra användarnas personuppgifter till tredje part. Vi kan överföra användarnas personuppgifter till; våra entreprenörer och underleverantörer, som agerar som våra personuppgiftsbiträden och underbiträden i enlighet med våra instruktioner, för tillhandahållande av Tjänsten; myndigheter eller juridiska rådgivare vid misstänkt brott eller otillbörligt beteende; och myndigheter, juridiska rådgivare eller andra aktörer, om det krävs av oss enligt lag eller myndighetens föreläggande.

Vi kommer endast att överföra användarnas personuppgifter till tredje part som vi har förtroende för.

Vi väljer noggrant partners för att säkerställa att användarens personuppgifter behandlas i enlighet med gällande sekretesslagstiftning. Vi samarbetar med följande kategorier av personuppgiftsbiträden; Eljun, som tillhandahåller tjänsten, server- och värdföretag, e-postreferensföretag, videobehandlingsföretag, informationsinköpföretag, analytiska tjänsteföretag och andra företag när det gäller tillhandahållandet av tjänsten.

Aggregerade uppgifter (icke-identifierbara personuppgifter)

Vi kan dela aggregerade data till tredje part. De aggregerade uppgifterna har i sådana fall sammanställts utifrån information som har samlats in via Tjänsten och kan till exempel bestå av statistik över internettrafik eller den geologiska platsen för användningen av Tjänsten. De aggregerade uppgifterna innehåller ingen information som kan användas för att identifiera enskilda personer och är därmed inte personuppgifter.

Kakor

När Användare använder Tjänsten kan information om användningen lagras som cookies. Cookies är passiva textfiler som lagras i webbläsaren på användarens enhet, t.ex. dator, mobiltelefon eller surfplatta, när du använder Tjänsten. Vi använder cookies för att förbättra användarens användning av Tjänsten och för att samla in information om till exempel statistik om användningen av Tjänsten. Detta görs för att säkra, underhålla och förbättra Tjänsten.

Användare kan när som helst inaktivera användningen av cookies genom att ändra de lokala inställningarna på sina enheter. Inaktivering av cookies kan påverka upplevelsen av Tjänsten, till exempel inaktivera vissa funktioner i Tjänsten.

Ändringar

Vi har rätt att när som helst göra ändringar eller tillägg till sekretesspolicyn. Den senaste versionen av sekretesspolicyn kommer alltid att finnas tillgänglig via Tjänsten. En ny version anses vara kommunicerad till Användaren när Användaren antingen har fått ett e-postmeddelande som informerar Användaren om den nya versionen (med det e-postmeddelande som Användaren angett i samband med användningen av Tjänsten) eller när Användaren på annat sätt informeras om den nya sekretesspolicyn.

Kontakt

För frågor, ytterligare information om vår hantering av personuppgifter eller för kontakt med oss i andra frågor, använd nedanstående kontaktuppgifter; info@eljun.com